Privacyreglement Fith

Overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens is door Fith een privacyreglement vastgesteld. In dit reglement wordt de werking en het beheer van de persoonsregistratie beschreven met betrekking tot gegevens over personen (cliënten) die door Fith, in opdracht van derden, bemiddeld worden naar gesubsidieerd of regulier werk of waarvoor diensten worden uitgevoerd op het gebied van training, opleiding, jobcoaching of sociale activering.

1. DOEL VAN DE REGISTRATIE

Om een cliënt naar regulier werk te kunnen bemiddelen, trainen, coachen of begeleiden is het noodzakelijk om een goed inzicht te verkrijgen in diens arbeidscapaciteiten, -mogelijkheden en –behoeften. Hiertoe wordt een persoonsregistratie en persoonsdossier aangelegd.

2. CATEGORIE VAN PERSONEN

Door Fith worden relevante persoonsgegevens geregistreerd van werkzoekenden en/of uitkeringsgerechtigden, waarvoor Fith die in opdracht van de gemeente, het UWV of een derde diensten uitvoert op het gebied van bemiddeling, training, opleiding, jobcoaching of sociale activering.

3. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN GEREGISTREERD

De navolgende persoonsgegevens die betrekking hebben op een cliënt worden geregistreerd en/of opgeborgen in een persoonsdossier:
– Personalia,
– Aangeleverde gegevens van de opdrachtgever over de aangeboden cliënt, Uitkeringsgegevens waaronder een uitkeringsbeschikking en –specificatie,
– opleidingsgegevens, diploma’s en certificaten
– Gegevens over het arbeidsverleden,
– Curriculum vitae,
– Medische/arbeidskundige gegevens en onderzoeksrapporten
– Inschrijvingsbewijs CWI,
– Kopie identiteitsbewijs/paspoort,
– Assessmentrapport,
– Trajectplan,
– Kopie arbeidsovereenkomst na plaatsing,
– Kopie salarisstroken,
– WIW-, WWB- en REA/sfb-verklaring,
– Verklaring langdurig werklozen,
– Subsidiegegevens waaronder een subsidie-aanvraag en –beschikking
De bovengenoemde gegevens worden aangemerkt als persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en behandeld met inachtneming van deze wet en de Wet SUWi.
De door de opdrachtgever verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor zij zijn overlegd.

4. VERKRIJGING EN VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN EN AAN DERDEN

De bovengenoemde persoonsgegevens worden verkregen van of via de opdrachtgever, werkgever en cliënt.
De geregistreerde persoonsgegevens worden uitsluitend aan de opdrachtgever, werkgever of derden verstrekt, nadat de opdrachtgever en cliënt daarvoor toestemming hebben verleend.

Fith zal periodiek (uitsluitend) contactgegevens van cliënten en opdrachtgevers ter beschikking stellen aan een onafhankelijk onderzoeksbureau om tevredenheidsmetingen uit te kunnen voeren en onderzoek te doen naar de kwaliteit van de geleverde diensten.

5. TOEGANG TOT EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE PERSOONSREGISTRATIE EN HET PERSOONSDOSSIER

Binnen de onderneming hebben alleen de directeur, de door hem aangewezen adviseur en ondersteunende medewerker rechtstreeks toegang tot de geregistreerde gegevens en het persoonsdossier van een cliënt. Zij zijn verplicht de persoonsgegevens geheim te houden en dragen er zorg voor dat de geregistreerde informatie niet bekend wordt bij derden.
De door de directeur aangewezen adviseur is belast met het aanleggen en beheren van de persoonsregistratie en het persoonsdossier.
Fith BV is verantwoordelijk voor de geheimhoudingsverplichting voor het personeel en bij de uitvoering en werkzaamheden ingeschakelde derden en draagt er zorg voor dat deze plicht wordt nageleefd.

6. RECHT OP KENNISNEMING, VERBETERING EN VERWIJDERING VAN GEREGISTREERDE PERSOONSGEGEVENS

De cliënt kan indien hij/zij daarom verzoekt inzage krijgen in de geregistreerde gegevens en het persoonsdossier en eventueel kopieën vragen van de aanwezige stukken. Deze worden kosteloos verstrekt.
Indien de cliënt kan aantonen dat geregistreerde gegevens onjuist of onvolledig zijn, worden deze gegevens gewijzigd of aangevuld.
Indien de cliënt daartoe schriftelijk een verzoek heeft ingediend, worden bepaalde gegevens verwijderd uit de aangelegde persoonsregistratie en/of het persoonsdossier.

7. OVERDRACHT EN VERNIETIGINGVAN PERSOONSGEGEVENS

De verkregen persoonsgegevens worden bewaard zolang de cliënt wordt bemiddeld en begeleid door Fith.
Alle op de Persoon herleidbare gegevens, data en/of resultaten worden na beëindiging van de gesloten overeenkomst of opdracht ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.
De overige persoonsgegevens over de cliënt, die niet zijn overgedragen, worden in het derde kalenderjaar na beëindiging van de opdracht vernietigd, tenzij door de opdrachtgever anders wordt geëist. In dat laatste geval worden de eisen van de opdrachtgever gevolgd.

8. AFHANDELING VAN KLACHTEN

Klachten van cliënten, opdrachtgevers of derden worden behandeld volgens de klachtenregeling van Fith.

9. OPENBAARMAKING EN AANMELDING BIJ REGISTRATIEKAMER

Dit privacyreglement is openbaar en aangemeld bij de registratiekamer, onder nummer 1306431.

Het ligt voor eenieder ter inzage ten kantore van Fith.
Fith verklaart zich te zullen houden aan hetgeen is bepaald in dit privacyreglement, met inachtneming van het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

‘s-Hertogenbosch, 1 juli 2004, laatste wijziging 19 februari 2014